چوب ترمو

ابعاد مختلف چوب ترمو

ابعاد چوب، از طریق سازمان جهانی ترمو بر اساس رده بندی،تحلیل مهندسی و شرایط مصرف میزان شده و ابعادهای خاصی پیشنهاد شده است. از این رو تولیدکنندگان ترمو در سرتاسر دنیا باید استانداردهای این سازمان واندازه های مشخص شده ترمو را رعایت کنند. ایران نیز از این قاعده کلی مجزا نبوده و این استانداردها در […]

02177270099